Strategia

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee hyväksyä kuntastrategia, jossa määritellään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Pyhännän kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian kokouksessaan 11.12.2017.

Pyhännän kuntastrategia on voimassa meneillään olevan valtuustokauden, 2017- 2021. Strategia luo suuntaviivat Pyhännän kunnan kehittämiselle ja ohjaa voimavarojen suuntaamista kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa. Kunnanvaltuustolle strategia on keskeinen työväline. Toimialakohtaisilla linjauksilla ja erillisillä ohjelmilla voidaan tarkentaa kuntastrategiaa ja ohjata toimialojen toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden laatimista.

Kuntastrategia toteutettiin yhteistyössä useiden tahojen kanssa. Strategiatyön eri vaiheessa kuultiin yrittäjiä, luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja tietysti kuntalaisia. Kyselyillä ja työpajoilla on saatu koottua näkemyksiä siitä, miten kotikuntaamme kehitetään seuraavien vuosien aikana. Myönteistä oli havaita, että suuri joukko aktiivisia kuntalaisia antoi oman panoksensa strategian laatimiseen, ja tällä tavalla edesauttoi strategiatyön onnistumista. Ulkopuolisena asiantuntijana strategiatyössä toimi Pensofabriko Ay, joka vastasi myös strategian kokoamisesta.

Pyhännän kuntastrategiaa ja päätöksentekoa ohjaavat kestävät ja yhteiset arvot, joiden pohjalta kunnan kehittäminen tapahtuu. Pyhännän visio rakentuu kunnan vahvuuksiin ja kehittämistavoitteisiin, jotka ohjaavat visiota ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Visioon tähdätään kolmella strategisella päätavoitteella, Eri toimenpiteillä pyritään saavuttamaan nuo kolme päätavoitetta ja toisaalta torjumaan ne riskit, jotka estävät saavuttamasta päätavoitteita. Kaikki kehittämistoiminta luonnollisesti lähtee siitä, että Pyhäntä on itsenäinen kunta myös tulevaisuudessa.Tulevien vuosien keskeinen tavoite on kunnan elinvoimaisuuden lisääminen. Tuotannollisten työpaikkojen lisääminen, palvelujen parantaminen ja uusien asuntojen rakentaminen ovat keskeiset välineet tässä työssä. Kaikki toiminta perustuu vahvaan kuntatalouteen ja maltilliseen kasvuun.  

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sitoutuminen yhteiseen kuntastrategiaan on oleellista strategian tavoitteiden saavuttamisessa ja strategian toteutumisessa. Kuntastrategian toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti vuosittain. Strategisten mittareiden avulla toimintaa voidaan seurata ja mitata ja tehdä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Tarvittaessa strategiaa ja siinä määriteltyjä tavoitteita ja toimenpiteitä voidaan arvioida uudelleen ja päivittää kesken toimikauden.

Pyhännän kuntastrategia vuosille 2017-2021 antaa mahdollisuuden jatkaa kunnan kehittämistyötä tasapainoisesti ja suunnitelmallisesti. Kaikki edellytykset ja mahdollisuudet ovat olemassa sille, että Pyhäntä ei tulevaisuudessa ainoastaan selviydy vaan myös menestyy.

Strategian toteutumista ohjataan seuraavilla toimilla:

• Kaikki kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat sitoutuvat strategiaan
• Kuntastrategiaa arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään vuosittain
• Kuntastrategia otetaan vuosittaisten toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden laatimisen pohjaksi
• Eri osastoilla tehdään toimialakohtaiset strategiat, jotka pohjautuvat kuntastrategiaan
• Strategian toteutumisesta tehdään vuosittaisen toimintakertomuksen yhteydessä erillinen raportti

Pyhännän kunnan strategia vuosille 2017 - 2021