Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisen perusteet  1.1.2018 alkaen:

Kuukausimaksu määräytyy edelleen perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta.

Tuloina otetaan huomioon  lapsen, lapsen vanhemman tai huoltajan sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot.  Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan huomioon kuukausituloina viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Tuloina ei oteta huomioon  lapsilisää, vammaistuesta annetun lain ( 570/2007 ) mukaista etuutta, kansaneläkelain ( 568/2007 ) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa ja matkakorvausta, kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. ( 11.5.2007/585 )

Uudet varhaiskasvatuksen  tulorajat ja maksuprosentit:

perheen henk.määrä

tuloraja  €/kk 1.1.2018 alk.

Maksu%

2

2050

10,7

3

2646

10,7

4

3003

10,7

5

3361

10,7

6

3718

10,7

 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, on tulorajan korotus 138,00€.

Korkein kuukausimaksu on 1. lapsesta 290€/kk ja 2. lapsesta 50% ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145€/kk.  Seuraavien lasten maksu on 20% ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 58€/kk.

Pienin perittävä asiakasmaksu on 27 €/kk.

Pyhännällä asiakasmaksu peritään varattujen hoitoaikojen mukaan tuntiperusteisesti (Siv.ltk.12.6.2014 §21).

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisista linjauksista löytyy  tuntiperusteisen laskutuksen mukainen taulukko.