Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisen perusteet 1.8.2020 alkaen:

Kuukausimaksu määräytyy edelleen perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta.

Tuloina otetaan huomioon lapsen, lapsen vanhemman tai huoltajan sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan huomioon kuukausituloina viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaistuesta annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa ja matkakorvausta, kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kodinhoidon tukea (11.5.2007/585).

Uudet varhaiskasvatuksen tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2020 alkaen:

Perheen henk.määrä

Tuloraja  €/kk 1.8.2020.

Maksu %

2

2136

10,7

3

2756

10,7

4

3129

10,7

5

3502

10,7

6

3874

10,7

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, on tulorajan korotus kustakin seuraavasta lapsesta 144€.

Korkein perittävä kuukausimaksu on 288€/kk ja toisesta lapsesta perittävä maksu enintään 50% nuorimman lapsen maksusta eli korkeintaan 144€/kk. Seuraavien lasten maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58€/kk.

Pienin perittävä asiakasmaksu on 27€/kk.

Tilapäisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on 10€/lapsi/päivä kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa ja 8€/lapsi/päivä osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa.

Pyhännällä asiakasmaksu peritään varattujen hoitoaikojen mukaan tuntiperusteisesti (Siv.ltk.12.6.2014 §21).