Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Kuntalain 84.2 §:ssä säädetään siitä, keitä sidonnaisuusilmoitusvelvollisuus koskee.
Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita. 

Sidonnaisuusilmoitukset


Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

- Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
- Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
- Vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

- Kunnanjohtaja
- Kunnanhallituksen esittelijät
- Lautakuntien esittelijät

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä liike- ja ammattitoimintaa. 

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät ja luottamustoimet:

- Toimitusjohtaja
- Varatoimitusjohtaja
- Hallituksen jäsenyys
- Hallitukseen rinnastettavan toimielimen jäsenyys

Merkittävän varallisuuden tai muun mahdollisen sidonnaisuuden muodostavat: 

- Merkittävät kiinteistöjen osakkeiden omistukset, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan.
- Merkittävät asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistukset, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan.
- Kiinteistön omistus, mikäli kiinteistö sijaitsee omassa kunnassa tai sellaisella alueella, johon päätöksenteko kohdistuu.
- Tapauskohtaisesti maan ja metsän omistus omassa kunnassa.
- Tapauskohtaisesti kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistus.
- Tapauskohtaisesti muiden osakkeiden omistus.
- Tapauskohtaisesti ammattiin liittyvät osakkuudet ja omistukset.
- Tapauskohtaisesti merkittävä velka. Erityisesti, jos velka liittyy elinkeinotoimintaan.  
- Tapauskohtaisesti kolmannen tahon puolesta annettu sitoumus, esimerkiksi takaus tai vakuus.
- Tapauskohtaisesti henkilön yhdistys- ja säätiötoiminta. Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä tietoja, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske:

- Ilmoitusvelvollisen läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.
- Pelkästään oman asunnon osakkeenomistusta.