Kuntavaalit

Kuntavaalit on siirretty pidettäväksi 13.6.2021 Tasavallan Presidentin vahvistaman lain mukaisesti (HE 33/2021 vp).

Vuoden 2021 kuntavaalien aikataulu

Aikataulu vahvistetaan sen jälkeen, kun eduskunta on päättänyt kuntavaalien siirrosta. Valtioneuvoston esityksessä vaalien toimittamisen uudeksi aikatauluksi ehdotetaan seuraavaa:

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
  • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
  • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
  • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 kello 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.–8.6.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 2.–5.6.2021
  • vaalipäivä: 13.6.2021
  • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021

ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT PYHÄNNÄLLÄ

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Pyhännällä kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyspaikka ajalla 26.5.-8.6.2021 on kunnantalo, Manuntie 2, ma-pe klo 10 – 17 ja la-su klo 12 – 15

https://vaalit.fi/aanestaminen-ennakkoon

VAALIPÄIVÄN 13.6.2021 ÄÄNESTYS

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Pyhännällä vaalipäivän äänestyspaikka on kunnantalolla, Manuntie 2 klo 9:00-20:00

https://vaalit.fi/aanestaminen-vaalipaivana

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille Sari Mannermaalle. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.
Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Keskusvaalilautakunnan osoite on Manuntie 2, 92930 Pyhäntä, sari.mannermaa@pyhanta.fi, puh. 040 1912 202.

Ilmoittautumisen voi tehdä myös vapaamuotoisella lomakkeella.

Kotiäänestyslomake

LAITOSÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys järjestetään vanhustyön palveluasunnoissa vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

EHDOKASHAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjoja otetaan vastaan kunnantalolla, maanantaina 3.5.2021 klo 12.00 - 15.00 tai tiistaina 4.5.2021 klo 12.00 - 16.00.

9.3.2021 mennessä jätetyt hakemukset ovat edelleen voimassa, jollei asiamies niitä muuta, eikä niitä tarvitse tehdä uudelleen.

Kuntavaalien ehdokasasettelu vahvistetaan ja ehdokaslistojen yhdistelmä laaditaan keskusvaalilautakunnan toimesta 14.5.2021.

ÄÄNIOIKEUS JA ILMOITUS ÄÄNIOIKEUDESTA

https://vaalit.fi/aanioikeus-ja-aanioikeusrekisteri3

VAALIMAINONTA

Kunnanhallitus päättää vaalien ulkomainonnasta uudelleen 12.4.2021 kokouksessaan.

https://vaalit.fi/vaalimainonta

KORONAVARAUTUMINEN

https://vaalit.fi/kuntavaalit-ja-koronavarautuminen

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Manuntie 2, 92930 Pyhäntä
Keskusvaalilautakunnan sihteeri, Sari Mannermaa puh 040.1912 202 sari.mannermaa@pyhanta.fi

Lue lisää kevään 2021 kuntavaaleista osoitteesta https://vaalit.fi/kuntavaalit