Oppilashuolto

Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, joita ovat mm. kouluterveydenhuolto sekä koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut. Oppilashuollon tavoitteet ja keskeiset periaatteet määritellään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.

Keskeiset tavoitteet

  • luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö
  • suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä
  • edistää kouluyhteisön hyvinvointia (yhteisöllistä että yksilöllistä tukea)
  • välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuurin edistäminen kouluyhteisössä
  • lapsen ja nuoren oppimisen, tasapainoisen kasvun ja kehityksen edistäminen
  • oppimisen esteiden ja muiden ongelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen.


Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Jokainen työntekijä toteuttaa oppilashuoltoa osana omaa perustyötään ja eri työntekijöillä on siinä erilaisia tehtäviä. Oppilashuollon toteutuksessa on ensisijaista kodin ja koulun yhteistyö. Oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa korostetaan lapsen tai nuoren ja hänen huoltajansa kuulemisen tärkeyttä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus sekä tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Oppilashuoltotyötä voidaan koordinoida ja kehittää moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä.