Varhaiskasvatuslain mukainen muistutus

Varhaiskasvatuslain 54 §:n mukaisen muistutuksen voi tehdä, jos on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai kohteluun. 

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Vanhemmat/ huoltajat voivat kuitenkin joskus olla tyytymättömiä toimintaan tai heillä herää kysymyksiä varhaiskasvatusta koskeviin kysymyksiin. Näissä tapauksissa kannattaa selvittää asiaa ensin varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa tai olla yhteydessä varhaiskasvatuksen johtajaan. Jos tapaus ei selviä keskustelemalla omassa varhaiskasvatusyksikössä, on vanhemmilla/ huoltajilla oikeus tehdä asiasta varhaiskasvatuslain mukainen muistutus. 

Muistutuksen voi tehdä ”Varhaiskasvatuslain 540/ 2018 mukaisen muistutus lomakkeella” tai vapaamuotoisena kirjeenä. Jos muistutus laaditaan kirjeenä, on hyvä käyttää otsikkona; muistutusta. 

Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti mihin asiaan on tyytymätön. Muistutuksessa ilmenneet arkaluonteiset asiat tulee toimittaa salattuna asiakirjana suoraan varhaiskasvatuksen johtajalle.

Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta asioiden etenemistä varten on hyvä tehdä se asian ilmettyä mahdollisimman pian. 

Muistutuksesta annetaan kirjallinen vastaus viimeistään kuukauden kuluttua muistutuksen saapumisesta. Vastausajassa huomioidaan mahdolliset loma-ajat, jolloin vastausaika voi olla pidempi. Tarpeen vaatiessa asian selvittelyn kannalta voi se vaatia pidemmän käsittelyajan, joka ilmoitetaan muistutuksen tekijälle.

Muistutuksen vastauksessa annetaan selvitys siitä, miten asia on selvitetty ja millaisiin mahdollisiin jatkotoimiin muistutus on johtanut. Vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta vanhemman/ huoltajan oikeuteen kannella asiasta valvoville viranomaisille tai rajoita hakemaan muutosta siten kuin siitä erikseen säädetään. Tarvittaessa asian tiimoilta voi olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen. Pyhännän kunnan sosiaaliaasiamiehenä toimii Katja Mäkelä, Merikratos.

Muistutus toimitetaan osoitteeseen Marjakummun päiväkoti, Koulutie 8A, 92930 Pyhäntä. Lomakkeen voi toimittaa sähköisesti mervi.harjula@pyhanta.fi