Kuulutus asumisessa syntyvien jätevesilietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan asian vireilläolosta 30.5. – 30.6.2024