Etätyöt ja -kokoukset lisäävät tehokkuutta ja vähentävät kustannuksia

Etätyöllä tarkoitetaan työnantajan kanssa sovittua työnteon mallia, jossa työ tehdään joko osin tai kokonaan kotona tai esimerkiksi työnantajan eri toimipisteissä, asiakkaan luona tai vaikkapa kahvilassa. Samanlaisia elementtejä sisältyy myös työhön, joka on liikkuvaa tai monipaikkaista. Yhteinen nimittäjä näille työmuodoille on sähköisen tieto- ja viestintätekniikan keskeinen rooli työn tekemisessä. Työnteko voi tapahtua yhdessä tai useammassa paikassa ja se voi olla kestoltaan ja säännöllisyydeltään hyvinkin vaihtelevaa. Myös täysin paikkariippumatonta työtäkin on työmarkkinoilla tarjolla. Uusien työmuotojen soveltaminen käytäntöön edellyttää organisaatiolta toimintakulttuurin muutosta ja perustuu luottamukseen. Muutos kannattaa, koska siten varmistetaan osaavan ja motivoituneen työvoiman saaminen ja pysyminen organisaatiossa.

Kuka voi tehdä etätyötä?

Etätyötä voivat käytännössä tehdä kaikki, joiden työtehtävät vain sen mahdollistavat. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei etätyö sovi kaikille. Joku kaipaa sosiaalista kanssakäymistä työkavereiden kanssa tai jollakin ei ole etätyöhön tarvittavia valmiuksia, joko tietoteknisiä sellaisia tai sitten kotoa ei löydy etätyöhön sopivia tiloja. Etätyön tekijältä vaaditaan lisäksi osaamista itsensä johtamisessa.

Etätyön hyödyt

Työntekijälle etätyön hyötyjä ovat mm. työajan joustavuus ja rytmittäminen omien tarpeiden mukaan, lisääntynyt työrauha ja keskittyminen, työtyytyväisyyden ja -tehon paraneminen, ajan ja rahan säästö työmatkoissa sekä työn ja vapaa-ajan joustavampi yhteensovitus. Etätyötä tekevällä työntekijällä on myös mahdollisuus valita asuinpaikkansa muilla perusteilla kuin työn sijaintipaikan perusteella.

Työnantajan näkökulmasta katsoen etätyön hyötyjä ovat mm. työtehon ja työn tuottavuuden paraneminen, työuran piteneminen paremman jaksamisen myötä, säästöt toimitilakustannuksissa ja työnantajan ympäristövastuullisuuden paraneminen työmatkaliikenteen vähentyessä. Etätyömahdollisuuden tarjoaminen lisää myös työpaikan houkuttelevuutta ja parantaa organisaation mahdollisuuksia saada enemmän päteviä hakijoita avoimiin työpaikkoihin.

Ja ne haitat

Hyötyjen lisäksi etätyöhön voi liittyä haittoja ja riskejä; etätyöläisen työaika voi venyä, työ- ja vapaa-aika sekoittua tai työntekijällä voi olla vaikeuksia irrottautua työstään, mikä johtaa liialliseen kuormittumiseen. Etätyöskentelyyn huonosti soveltuvat tilat voivat muodostua jopa esteeksi etätyön tekemiseen ja säännöllisesti etätöitä tekevän tulisikin kiinnittää erityistä huomiota työpisteeseensä ja sen ergonomiaan. Riskinä etätyössä on luonnollisesti myös tietoturvallisuus. Kotona töitä tekevän on varmistettava, että tietojen käsittely toteutuu työnantajan määrittelemällä tavalla myös perheen kotona ollessa. Etäjohtaminen voi alkuun tuoda niin ikään haasteita, mutta selkeiden, organisaatio- kohtaisten pelisääntöjen luominen vähentää niitä.

Toimintakulttuurin muutosaikaa kunta-alalla

Kuntatyönantajien raportissa on suositeltu kunta-alalla hyödynnettävän etätyön tekemistä monipuolisemmin ja laajemmin, jotta kunta-ala ei jäisi muiden alojen kehityksestä jälkeen (KT Kuntatyönantajat 2020, 5). TEM:n työolobarometrin mukaan taas etätyön tekeminen on kyllä yleistynyt vuosi vuodelta, mutta kunta-ala on edelleen etätyön käytössä selvästi jäljessä yksityisiin palvelualoihin ja valtion virastoihin verrattuna (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:36, 80). Etätyön lisäämiseksi kunta-alalla tarvitaan toimintakulttuurin ja -tapojen muutosta.

Pyhännällä onnistuttiin hyvin poikkeusoloissa

Poikkeusolojen pakottamassa tilanteessa myös Pyhännän kunnassa on otettu digiloikkaa etätöiden, -kokousten ja -opetuksen suhteen. Vallitsevaan tilanteeseen pystyttiin sopeutumaan ketterästi, koska digitaaliset palvelut ja etäyhteydet ovat olleet käytössämme jo ennen koronapandemiaa, niitä ei vain ole hyödynnetty maksimaalisesti. Etätöitä meillä tehdään satunnaisesti ja esimerkiksi kunnanhallituksen kokouksia järjestettiin kriittisimpänä aikana ensin etänä ja sitten ns. hybridinä, jolloin osa osallistujista on osallistunut kokoukseen paikan päällä ja osa etänä. Oman organisaation ulkopuolisiin kokouksiin ja koulutuksiin on osallistuttu poikkeusolojen aikana pääsääntöisesti etänä, mikä puolestaan on huomattavasti vähentänyt matkakustannuksia ja tehostanut työajankäyttöä. Etäkokouksia tullaan suosimaan siksi jatkossakin.

Hyvää alkavaa syksyä!

Sari Mannermaa, henkilöstö- ja talousjohtaja

 

Lähteet:

KT Kuntatyönantajat 2020, Raportti etätyöstä ja sen hyödyntämisestä kunta-alalla, Helsinki

https://julkaisut.kt.fi/978-952-293-703-2

 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:36, Työolobarometri 2020, Helsinki

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-804-2